Đó là Uber,
cho McDonald's® (Victoria Market)
cho McDonald's® (Victoria Market)
cho Mister Minh
cho Carlton Pizzeria
cho Rocket Burgers & Fries
cho New York Minute Brunswick
cho Hecho En Mexico
cho McDonald's® (Elizabeth Street)
cho Southern Xross Kebabs
cho Shawcross Pizza Joint
cho McDonald's® (Bourke St West)
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Melbourne được giao với tốc độ Uber.
McDonald's® (Victoria Market)
Mister Minh
Carlton Pizzeria
Rocket Burgers & Fries
New York Minute Brunswick
Hecho En Mexico
McDonald's® (Elizabeth Street)
Southern Xross Kebabs
Shawcross Pizza Joint
McDonald's® (Bourke St West)
McDonald's® (Victoria Market)
Mister Minh
Carlton Pizzeria
Rocket Burgers & Fries
New York Minute Brunswick

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Hãy thanh toán bằng tài khoản Uber và theo dõi đơn hàng từ khi ở nhà hàng đến khi tới chỗ bạn.