Subway (2760 Howard Ave)

$ • American • Healthy • Sandwiches • Salads • Fast Food

4.0 (45)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

2760 Howard Ave, Unit 8, Windsor, ON N8X 3X6    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Combos
Subs
Wraps & Grilled Ciabattas
Mighty Melts Combo
Salad
Breakfast
Sides
Beverage
Kids' Pak ®