The Dough Jar (Wisconsin Ave)

$$$ • Desserts • Ice Cream and Frozen Yogurt • Bakery • Coffee and Tea

4.7 (116)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

1332 Wisconsin Ave Nw, Washington, Dc 20007, Usa,     Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Cookie Dough Scoop Shop
Cookie Dough & Ice Cream Combos
Baked Desserts
Signature Dough Jars
Cookie Dough Packs
Seasonal Dough Jars
Drinks