MetroCity Wing House

$$ • Ameican

4.2 (500+)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

4404 St Barnabas Rd, Temple Hills, MD 20748    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Dinner Mains
Buffalo Wings
Boneless Crab Wings
Seafood Fries
Crab Cake Combo
Shrimp
Sandwiches
Side Dishes
Chicken Tenders
Diane's Famous Cakes
Ms Puddin Deserts
Chilled Beverages
Mr Young Deserts