Yummy Korea

$$ • Korean • Sushi • Japanese • Asian • Sandwiches

4.5 (83)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

10231 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 3B2    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí