Freshii (Saint James Hotel)

$$ • Salads • Healthy • Vegetarian Friendly

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

26 Gerrard St E, Toronto, ON M5B 1G3    Thông tin thêm

Hiện không khả dụng
Limited Time Offer
Salads
Wraps
Bowls
Burritos
Soup
Kids Menu
Juices
Juice Cleanse
Smoothies
Snacks