Rodney's Jamaican Grill

$$ • Jamaican

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

814 8th Ave W, Palmetto, FL 34221    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Appetizers
Salads
Lunch/Sandwiches
Entrees