Super Cue Cafe - SF- Taraval St

$ • Bubble Tea • Coffee and Tea • Juice and Smoothies • Asian

4.7 (52)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

1139 Taraval St, San Francisco, CA 94116    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Classic Tea
Flavored Tea/Milk Tea
Signature Tea
Signature Milk Tea
Signature Smoothie
Cue Your Own Tea
Cue Your Own Milk Tea
Tea Latte (16oz)