New York Pizza Kitchen

$ • Pizza

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

127 Eddy St, San Francisco, CA 94102    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Appetizers
Salads
Sandwiches
Pizza
Special Pizza
Half and Half Pizza
Side
Beverages
Dessert