The Crack Shack - Little Italy

$$ • American

4.8 (500+)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

2266 Kettner Blvd, San Diego, CA 92101    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Sandwiches
Fried Chicken
Bowls
Other Cluck