Moe's Southwest Grill (5332 McFarland Dr)

$ • Mexican

4.3 (111)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

5332 Mcfarland Dr, Durham, NC 27707    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Burritos
Bowls
Stacks
Quesadillas
Tacos
Nachos
Salads
Kids' Menu
Sides
Beverages
Desserts
Salsas