NOBODYS PIZZA- Mott Haven

$ • Desserts • Pizza • Italian

4.4 (240)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

136 Alexander Ave, NY 10454    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Pizzas
Pasta
Panini
Salads
Entrees
Shakes
Dessert
Wings
Sides
Beverages