Egg Shop - Williamsburg

$$ • American • Breakfast and Brunch • Healthy

4.1 (35)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

138 N 8th St, Brooklyn, New York    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Sandwiches
Cruisers (Bowls)
Sides