Brewski's Bar & Grill - Throgs Neck

$$ • New American • Breakfast and Brunch • Waffles

4.6 (217)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

3718 E Tremont Ave, NY 10465    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Starters
Soups and Salads
Signature Fries
Wraps
Sandwiches
Burgers
Mains
Sides
Refreshments
Sauces & Dips
Dessert