Antoine's Famous Cakes & Pastries

$ • Bakery • Desserts
Opens on Saturday
  • Mains

Mains

Baklava
US$ 1.51
Bán hết
Belgium Slice
US$ 1.45
Bán hết
Berry Brick
US$ 4.99
Bán hết
Brownies
US$ 1.19
Bán hết
Cake Slice-Buttercream
US$ 3.89
Bán hết
Cake Slice-Chocolate
US$ 3.89
Bán hết
Cake Slice-Pineapple
US$ 3.89
Bán hết
Cake Slice-Strawberry
US$ 3.89
Bán hết
Cannoli
US$ 1.99
Bán hết
Carrot Cake
US$ 33.98
Bán hết
Carrot Cake Brick
US$ 3.89
Bán hết
Chocolate Delight Brick
US$ 3.89
Bán hết
Chocolate Delight Cake
US$ 33.98
Bán hết
Chocolate Eclair
US$ 1.99
Bán hết
Cinnamon Rolls (Four Pack)
Four pack.
US$ 5.29
Bán hết
Coconut Macaroon
US$ 0.99
Bán hết
Cookies-Chocolate Chip
US$ 1.59
Bán hết
Cupcake Dozen
US$ 19.50
Bán hết
Doberge Square (Caramel)
US$ 1.59
Bán hết
French Horn
US$ 1.99
Bán hết
Fresh Berry Cake
US$ 38.99
Bán hết
German Chocolate Brick
US$ 3.89
Bán hết
German Chocolate Cake
US$ 33.98
Bán hết
Kringle Danish
US$ 1.59
Bán hết
Medium Traditional King Cake
US$ 18.84
Ooey Gooey
US$ 2.19
Bán hết
Petifours
US$ 1.19
Bán hết
Queen Baklava
US$ 1.51
Bán hết
Red Velvet Brick
US$ 3.89
Bán hết
Russian Cake
US$ 22.98
Bán hết
Shoe Soles
US$ 1.19
Bán hết
Small Apple Pie
US$ 3.10
Bán hết
Small Pecan Pie
US$ 2.98
Bán hết
Small Sweet Potato Pie
US$ 3.10
Bán hết
Strawberry Shortcake Brick
US$ 3.89
Bán hết
Cupcake
US$ 1.45
Bán hết
Lemon Danish
US$ 1.49
Bán hết
Pineapple Danish
US$ 1.49
Bán hết
Strawberry Danish
US$ 1.49
Bán hết
Doberge Square-Chocolate
US$ 1.59
Bán hết
Doberge Square-Lemon
US$ 1.59
Bán hết
Doberge Square Strawberry
US$ 1.59
Bán hết
Apple Danish
US$ 1.49
Bán hết
Medium 2-Filled King Cake
US$ 29.50
Thêm hàng vào giỏ hàng và chúng sẽ xuất hiện ở đây.