Pacific Dining Car - Santa Monica

$$$ • Traditional American • Desserts

4.5 (60)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

2700 Wilshire Blvd, Santa Monica, CA 90403    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Aged Prime Cuts
Sandwiches
Salads and More
Eggs and More