Eleven City Deli

$ • Diner • Sandwiches • Deli • Salads • Burgers

4.6 (35)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

5400 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Popular Dishes
Big Salads
Soups
The Standards
Cold Sandwiches
The Originals
Slice of Cake
The Melt Shop
Burgers
Macaroni & Cheese
LOX Platter
H. Forman & Son
Bagel & Cream Cheese
Beverages