Lebanese Gardens

$ • Lebanese • Halal

4.1 (200+)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Vauxhall Bridge Rd, London Sw1v 2sd, Uk, England SW1V 2SD    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Starters
Salads
Wraps
Burgers
Main Courses
Family Meals
Beverages
Dessert
Soup
extras