Schlotzsky's Deli (Long Prairie Rd & Cross Timbers Rd)

$ • Sandwiches • Salads • Deli • Desserts

4.7 (180)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

3851 Long Prairie Road, Flower Mound, Texas 75022    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Featured Sandwiches
Sandwiches
More Sandwiches
Sliders
Salads
Flats
Kids
Tins
Desserts
Sides
Drinks
Family Meal Deal
Cinnabon
Soups