Schlotzsky's Deli (Denton Tap Rd)

$ • Salads • Sandwiches • Deli • Desserts

4.7 (47)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

135 S. Denton Tap Road, Coppell, Texas 75019    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Signature Sandwiches
Classic Sandwiches
Specialty Sandwiches
10" Gourmet Pizza
Artisan Flatbreads
Sliders
Macs
Fresh-Tossed Salads
Soups
Kids
Desserts
Cinnabon
Chips
Drinks