Mikey's Late Night Slice

$$ • Pizza • Salads • Italian • American

4.6 (495)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

268 S 4th St, Columbus, Oh 43215, Usa,     Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Starters
The Classics
Specialties
Build Your Own
Slices
Dessert
Rabbit Food
Sauces