Bacci Pizzeria (Milwaukee Ave)

$ • Pizza

4.3 (139)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

4367 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60641    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Jumbo Wings
Starters and Sides
Jumbo Slices
Hand Tossed Pizzas
Stuffed Pizza Pie
Chicago Style Pan Pizza
Stuffed Pizza Pie
Side Salads
Entree Salads
Family Salads
Sandwiches and Burgers
Pastas
Desserts
Beverages