Zia Pia Imports & Italian Kitchen

$$ • Italian • Sandwiches

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

224 E 7th St, Charlotte, NC 28202    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Pasta
Sandwiches
Salads
Small Bites