Fin's Sushi+Grill

$$ • Japanese: Sushi • Asian • Asian Fusion

4.6 (93)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

636 Beacon St, Boston, Ma 02215, Usa,     Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Entrees