Pieminister (Liverpool)

$ • British • Fast Food

4.7 (47)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Bold St, Liverpool, England L1 4DN    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Loaded Fries
Most Popular
Snacks
Meal Deals
Patties
Pies - with onion and red wine gravy
Sides
Super Sides
Toppings
Soft Drinks