Punjab Palace

$ • Indian

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

299 Rue Lecourbe, Paris, Île-de-France 75015    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Pain maison
Entrées tandoori
Entrées de légumes
Plats curry de poulet
Plats curry d'agneau
Plats curry de fruits de mer
Biryani
Riz basmati
Plats végétariens
Desserts
Boissons