World of Waffles*

$$ • Breakfast and Brunch

4.6 (40)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

2714 St Clair Ave E, Toronto, ON M4B 1M6    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Mains
Drinks
CREPES
PANCAKES
FRUIT CUP