Arouch (Laval)

$ • Armenian • Pizza • Halal • Middle Eastern

4.7 (197)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

3467 Boulevard Saint-Martin O, Laval, QC H7T 1A2    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Pizza
Wrap
Trios Wrap
Salade / Salad
Boissons / Beverages