NeNe Chicken - Northbridge

$$ • Korean

4.4 (199)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

82 James St,     Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Wingettes and Drumettes
Boneless Chicken
Korean Fried Chicken
Wraps
Half and Half
Burgers
Lunch Box
Fusion Tacos
Sides
Extra Sauce
Beverages
Single-Use Items