"Gwarantowane Zarobki" - regulamin promocji

February 28, 2019  /  Polska  /  Promocje

English version below

Gwarantowane Zarobki

Regulamin promocji “Gwarantowane zarobki”

 1. Promocja obejmuje tylko dedykowanych dostawców Uber Eats, tj. takich, którzy nie realizują przewozów z Uber, a jedynie dostawy zamówień.

 2. Niniejsza promocja ma charakter krótkotrwały i jest oferowana na czas określony. Promocja ma na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania platformy Uber Eats.

 3. Warunki skorzystania z promocji są następujące: a) w każdym Okresie Promocyjnym określonym w punkcie 5, dostawca musi wykonać minimalną liczbę dostaw określoną w punkcie 6 korzystając z aplikacji Uber Eats; wszystkie dostawy muszą być rozpoczęte i wykonane w jednym z miast wymienionych w punkcie 6 poniżej; b) w każdym Okresie Promocyjnym określonym poniżej, dostawca, który uzyska Zarobki z tytułu wykonanych dostaw (wliczając wszelkie promocje, ale po potrąceniu Opłaty za Obsługę Ubera; tzn. kwota, którą dostawca widzi w podsumowaniu swoich dostaw) niższe niż kwoty określone w punkcie 6 dla danego miasta. Wszystkie napiwki są liczone odrębnie i nie są traktowane jako Zarobek w ramach niniejszej promocji; c) dostawca musi przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz Umowy o Świadczenie Usług Technologicznych; d) oraz dostawca nie może podejmować bezprawnych lub nieuczciwych działań, w szczególności manipulowania lub wykorzystywania niniejszej promocji w jakikolwiek sposób.

 4. Jeżeli dostawca spełni wszystkie warunki promocji określone w punkcie 3 powyżej podczas Okresu Promocyjnego, Uber wypłaci dostawcy jednorazową płatność wyrównującą w wysokości różnicy między Zarobkami a Promocyjnymi Gwarantowanymi Zarobkami. Płatność zostanie dokonana w ciągu tygodnia następującego po każdym zakończonym Okresie Promocyjnym.

 5. Niniejsza Promocja obowiązuje przez czas określony od dnia 13 stycznia 2020 do dnia 16 lutego 2020.

 6. Zaktualizowane (09/01/2020) wartości dla Okresu Promocyjnego, od 13 stycznia do 16 lutego 2020.

*Minimalne wymagane ilości dostaw zostały zdefiniowane na podstawie dostępności i prędkości realizowania dostaw w poszczególnych miastach.

 1. Minimalna liczba wykonanych dostaw wymaganych do udziału w niniejszej promocji (jak określono w punkcie 3 lit. a powyżej) będzie liczona od nowa od początku każdego Okresu Promocyjnego.

 2. Promocja obowiązuje na dostawy rozpoczęte i wykonane tylko w jednym z następujących miastach: Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Katowice (wliczając dostawy wykonane w Gliwicach, Sosnowcu i Zabrzu), Lublin, Szczecin, Białystok, Toruń, Bydgoszcz, Rzeszów.

 3. Dostawca może śledzić liczbę wykonanych dostaw w ramach niniejszej promocji oraz swoje zarobki w aplikacji Uber Driver, w zakładce “Przychód”.

 4. Zamówienia nieukończone z jakiegokolwiek powodu nie będą uwzględniane przy obliczaniu minimalnej liczby dostaw wymaganej do uczestnictwa w niniejszej promocji.

 5. Uber zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub potrącenia dostawcom kwoty odpowiadającej jakiejkolwiek płatności, co do której Uber stwierdzi, że została dokonana omyłkowo, w przypadku wykrycia nieuczciwych lub bezprawnych działań, jak również w przypadku naruszenia warunków niniejszej promocji lub postanowień Umowy o Świadczenie Usług Technologicznych pomiędzy dostawcą a Uber.

 6. Postanowienia Umowy o Świadczenie Usług Technologicznych pomiędzy Uber a dostawcą mają zastosowanie do niniejszej promocji.

 7. Uber zastrzega sobie prawo do zmiany według własnego uznania warunków niniejszej promocji w każdym momencie.

Guaranteed Earnings

“Guaranteed Earnings” promotion - terms and conditions:

 1. This promotion is only available to dedicated Uber Eats couriers, i.e. those who do not perform Uber rides but only deliveries.

 2. This is a temporary, short-term offer, to facilitate a healthy marketplace for eaters and couriers. Keep an eye out for future promotions regarding earning opportunities.

 3. To be eligible for this promotion, a courier must: a) during each Promotion Window (as defined in clause 5) complete minimum required amount or more deliveries (as defined in clause 6) using the Uber Eats app, all beginning and ending in one of the cities listed in clause 6 below; b) during each Promotion Window (as defined is clause 5) generate earnings from those deliveries (including any promotions, but after the deduction of the Uber Service Fee; i.e. the amount, which couriers can see at the summary of deliveries) (their “Actual Earnings”) of less than amount specified in clause 6 (the “Promotional Guaranteed Earnings”). All tips are calculated separately and are not treated as Actual Earnings under this promotion; c) Comply with these Terms and Conditions and Technology Services Agreement; d) Not to carry on illegal or fraudulent activities, in particular, manipulating or exploiting this promotion in any way.

 4. If during a Promotion Window a courier meets all of the criteria in clause 3 above, Uber shall pay to the courier a one-off top-up payment equivalent to the difference between their Actual Earnings and the Promotional Guaranteed Earnings for that Promotion Window. The payment will be transferred within the week following the end of each Promotion Window.

 5. This promotion is running on a temporary basis from 13th January 2020 to 16th February 2020.

 6. Updated Values (09/01/2020) for the promotion window between 13th January and 16th February 2020.

*Minimum required amounts of deliveries were defined based on availability and average speed of deliveries in given region.

 1. The minimum number of deliveries required to participate in this promotion (as set out in clause 3(a) above) will reset at the beginning of each Promotion Window.

 2. The promotion is only available for deliveries that are both picked up and delivered in one of the following cities: Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Katowice (wliczając dostawy wykonane w Gliwicach, Sosnowcu i Zabrzu), Lublin, Szczecin, Białystok, Toruń, Bydgoszcz, Rzeszów.

 3. You can track your progress under this promotion by viewing your Total Earnings, found at the top of the Payment Statements tab in the Uber Driver app.

 4. Deliveries that have not been completed for any reason will not be taken into account for the purpose of achieving the minimum number of trips required for this promotion.

 5. Uber reserves the right to withhold or deduct from couriers an amount equivalent to any payment which Uber finds out to have been made in error, where fraudulent or illegal behavior was detected, or the courier was found to be in violation of the terms and conditions of this promotion or the terms and conditions of the Technology Services Agreement between Uber and the courier.

 6. The terms and conditions of the Technology Services Agreement between Uber and the courier apply. The “Service Fee” is defined in the Technology Service Agreement.

 7. Uber reserves the sole discretion to amend these terms and conditions at any point.

Autor: Uber Eats
Kategoria: Promocje